Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 94690
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #94690 by Vadekar Shahu
Bhairu

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur


A:I-1.20i (A01-01-20i) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Kaikayī forced to welcome Sītā, Lav-Aṅkuś

[25] id = 94690
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

सितामाई बोलु गेली कैशी घेईना घरात
कपट्या रावनानी यानी केलाय याचा घात
sitāmāī bōlu gēlī kaiśī ghēīnā gharāta
kapaṭyā rāvanānī yānī kēlāya yācā ghāta
no translation in English
▷ (सितामाई)(बोलु) went (कैशी)(घेईना)(घरात)
▷ (कपट्या) Ravan (यानी)(केलाय)(याचा)(घात)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Kaikayī forced to welcome Sītā, Lav-Aṅkuś