Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 94646
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #94646 by Vadekar Shahu
Bhairu

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur


A:I-1.17c (A01-01-17c) - Sītā / Khaṅdādyā Vāṇī / Marriage of Rām and Sītā

[8] id = 94646
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

केळीमंदी केळी गेल्यात गगनाला
रामा सिताची वरात गेली अयोध्या शहरात
kēḷīmandī kēḷī gēlyāta gaganālā
rāmā sitācī varāta gēlī ayōdhyā śaharāta
no translation in English
▷ (केळीमंदी) shouted (गेल्यात)(गगनाला)
▷  Ram (सिताची)(वरात) went (अयोध्या)(शहरात)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Marriage of Rām and Sītā