Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 71353
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #71353 by Kotkar Paru

Village: केडगाव देवाचे - Kedgaon Devache


B:VII-2.2b (B07-02-02b) - Basil / Basil and gods, ascetics / Viṭṭhal

[141] id = 71353
कोतकर पारु - Kotkar Paru
तुळशे ग बाई हिरवी गार तुझी फांदी
तुझ्या सावलीला रामचंद्र बैल बांधी
tuḷaśē ga bāī hiravī gāra tujhī phāndī
tujhyā sāvalīlā rāmacandra baila bāndhī
no translation in English
▷ (तुळशे) * woman green (गार)(तुझी)(फांदी)
▷  Your (सावलीला)(रामचंद्र)(बैल)(बांधी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Viṭṭhal