Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 70076
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #70076 by Lawan Mahuni

Village: पळसमंडळ - Palasmandal


B:VI-3.5c (B06-03-05c) - Āḷaṅdī and Dehu / Dnyāneśvar / Samadhi, self-immolation

Cross-references:B:VI-3.2b (B06-03-02b) - Āḷaṅdī and Dehu / Let us go to Alandi / Golden Pipal
[53] id = 70076
लवण महुनी - Lawan Mahuni
हारीनामाचा गजर मी ऐकील तेरा
ज्ञानोबा महाराजाच्या समाधी खाली झरा
hārīnāmācā gajara mī aikīla tērā
jñānōbā mahārājācyā samādhī khālī jharā
The chanting of Hari*’s name, I heard it thirteen times
A spring flows under Dnyanoba* Maharaj’s samadhi*
▷ (हारीनामाचा)(गजर) I (ऐकील)(तेरा)
▷ (ज्ञानोबा)(महाराजाच्या)(समाधी)(खाली) Jhara
pas de traduction en français
HariName of God Vishnu
DnyanobaThe great saint of Maharashtra
samadhi ➡ samadhis1. Self-immolation (of a sanyasi) by drowning or burying himself alive.
2. Deep and devout meditation

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Samadhi, self-immolation