Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 57022
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #57022 by Vadekar Shahu
Bhairu

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur


B:V-106 (B05-106) - Village deities / Rasubai / Rāsubāī

[2] id = 57022
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

रासूबाईचा डोंगर तो चढाया आवघड
माझ्या ग बाळाला ढाल तलवार झाली जड
rāsūbāīcā ḍōṅgara tō caḍhāyā āvaghaḍa
mājhyā ga bāḷālā ḍhāla talavāra jhālī jaḍa
no translation in English
▷ (रासूबाईचा)(डोंगर)(तो)(चढाया)(आवघड)
▷  My * (बाळाला)(ढाल)(तलवार) has_come (जड)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rāsubāī