Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 55129
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #55129 by Bansode Teja Namdev

Village: नळदुर्ग - Naldurga
Hamlet: आंबेडकर नगर - Ambedkar Nagar


A:I-1.6jiv (A01-01-06j04) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Giving signs

[30] id = 55129
बनसोडे तेजाबाई नामदेव - Bansode Teja Namdev
राम या लक्ष्मण दोघे हिंडतात चारी वन
मारुती सांगे खुण सिता नेलीया रावनानी
rāma yā lakṣmaṇa dōghē hiṇḍatāta cārī vana
mārutī sāṅgē khuṇa sitā nēlīyā rāvanānī
no translation in English
▷  Ram (या) Laksman (दोघे)(हिंडतात)(चारी)(वन)
▷ (मारुती) with (खुण) Sita (नेलीया) Ravan
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Giving signs