Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 49453
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #49453 by Phukane Sumitra Madhukar

Village: हातरवाडी - Hatarvadi


B:III-1.5ji (B03-01-05j01) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Similes / Sugar, gūḷ, supārī, āmṛt

Cross-references:B:III-1.5i (B03-01-05i) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Effects
[87] id = 49453
फुकाणे सुमीत्रा मधुकर - Phukane Sumitra Madhukar
रामराया तुमच नाव जसी साखरची प्रजी
रामा तुमचे नाम घेता जिब झाली माझी गोड
rāmarāyā tumaca nāva jasī sākharacī prajī
rāmā tumacē nāma ghētā jiba jhālī mājhī gōḍa
no translation in English
▷ (रामराया)(तुमच)(नाव)(जसी)(साखरची)(प्रजी)
▷  Ram (तुमचे)(नाम)(घेता)(जिब) has_come my (गोड)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sugar, gūḷ, supārī, āmṛt