Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 42517
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #42517 by Kamble Shahu

Village: नांदगाव - Nandgaon


H:XXI-1.8 (H21-01-08) - Buddha / “My son has a liking for Buddha”

[5] id = 42517
कांबळे शाहू - Kamble Shahu
UVS-46-22 start 13:19 ➡ listen to section
बाई कायीच करावा चांदी सोन्याच्या देवाला
सांगते रे माझ्या बाळा लाग बुध्दाच्या सेवेला
bāī kāyīca karāvā cāndī sōnyācyā dēvālā
sāṅgatē rē mājhyā bāḷā lāga budhdācyā sēvēlā
Woman, what should I do with God in silver and gold
I tell you, my son, start working in the service of Buddha
▷  Woman (कायीच)(करावा)(चांदी) of_gold (देवाला)
▷  I_tell (रे) my child (लाग)(बुध्दाच्या)(सेवेला)
Femme, qu'a-t-on à faire d'un dieu d'or et d'argent?
Je te dis, mon enfant, mets-toi à servir Bouddha.

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. “My son has a liking for Buddha”