Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1929
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1929 by More Matha

Village: आंबेगाव - Ambegaon


A:I-1.23rvii (A01-01-23r07) - Sītā / Sītā and god Tātobā / Birth of Lav / Sītā wonders how to tell whose son is Lav

Cross-references:A:I-1.23pii (A01-01-23p02) - Sītā / Sītā and god Tātobā / In Tātobā’s refuge / Sītā’s satva
A:I-1.33 ???
[2] id = 1929
मोरे मथा - More Matha
आसू सीताबाई तुझ्या अंकुशाला सोबत आणला लहू
अंकुश रामाचा लहू मी सांगू मी कुणाचा
āsū sītābāī tujhyā aṅkuśālā sōbata āṇalā lahū
aṅkuśa rāmācā lahū mī sāṅgū mī kuṇācā
no translation in English
▷ (आसू) goddess_Sita your (अंकुशाला)(सोबत)(आणला)(लहू)
▷ (अंकुश) of_Ram (लहू) I (सांगू) I (कुणाचा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sītā wonders how to tell whose son is Lav