Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 11481
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #11481 by Kadu Saru

Village: वडवली - Wadavali


B:V-7.5 (B05-07-05) - Village deities / Bāpujībuā / Vow

[8] id = 11481
कडू सरु - Kadu Saru
नवस करु गेले बापू देवाईच्या दारी
बाळाईची माझ्या गाडी बैल सुखी घरी
navasa karu gēlē bāpū dēvāīcyā dārī
bāḷāīcī mājhyā gāḍī baila sukhī gharī
no translation in English
▷ (नवस)(करु) has_gone (बापू)(देवाईच्या)(दारी)
▷ (बाळाईची) my (गाडी)(बैल)(सुखी)(घरी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Vow