Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 111501
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #111501 by Munde Indu

Village: जहागीर वडगाव - Jahgir Vadgaon


B:V-112 (B05-112) - Village deities / Budhiya / Temple / Budhiya

[5] id = 111501
मुंडे इंदु - Munde Indu
किर्तनाचा फड तुम्ही लांब रुंद धरा
कोण्या मावलीची हिरा बोधले महाराज
kirtanācā phaḍa tumhī lāmba runda dharā
kōṇyā māvalīcī hirā bōdhalē mahārāja
no translation in English
▷ (किर्तनाचा)(फड)(तुम्ही)(लांब)(रुंद)(धरा)
▷ (कोण्या)(मावलीची)(हिरा)(बोधले)(महाराज)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Budhiya