Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 109092
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #109092 by Chingunde Indumati Manikrao

Village: नांदगाव - Nandgaon


B:IV-4.2 (B04-04-02) - God Śaṅkar / Worship

[249] id = 109092
चिनगुंदे इंदुमती माणीकराव - Chingunde Indumati Manikrao
दुसर्या सोमवारी हाती बेल हिरवागार
सोडा पिंडीवरी धार शंभु माझ्या महादेवाचा
dusaryā sōmavārī hātī bēla hiravāgāra
sōḍā piṇḍīvarī dhāra śambhu mājhyā mahādēvācā
no translation in English
▷ (दुसर्या)(सोमवारी)(हाती)(बेल)(हिरवागार)
▷ (सोडा)(पिंडीवरी)(धार)(शंभु) my (महादेवाचा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Worship