Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 105999
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #105999 by Vadekar Shahu
Bhairu

Village: रासाई शिंडूर - Rasai Shendur


G:XX-3.1h (G20-03-01h) - With husband’s brother / Close relations / Brother-in-law “the dear one”

[16] id = 105999
वाडेकर शाहुबाई भैरू - Vadekar Shahu
Bhairu

त्याच्या पाठीमाग माझी मोगर्याची दोरी
दिर दाजीबा रासनी मारी
tyācyā pāṭhīmāga mājhī mōgaryācī dōrī
dira dājībā rāsanī mārī
no translation in English
▷ (त्याच्या)(पाठीमाग) my (मोगर्याची)(दोरी)
▷ (दिर)(दाजीबा)(रासनी)(मारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Brother-in-law “the dear one”