Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?semantic_class_id
= E13-03-01f
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra
Semantic class E:XIII-3.1f (E13-03-01f)
(3 records)

Display songs in class at higher level (E13-03-01)
Display complete classification scheme (3615 classes)

E:XIII-3.1f (E13-03-01f) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects material support / Daughter takes a full cart of things from mother’s house

[1] id = 25311
कडू सरु - Kadu Saru
Village वडवली - Wadavali
जाते मी सासर्याला नेते गाडी भरुनी
माहेराला येताना येते धोतर झाडूनी
jātē mī sāsaryālā nētē gāḍī bharunī
māhērālā yētānā yētē dhōtara jhāḍūnī
I am going to my in-laws’house, I take a cartful of things
When coming to my maher*, I came empty-handed
▷  Am_going I (सासर्याला)(नेते)(गाडी)(भरुनी)
▷ (माहेराला)(येताना)(येते)(धोतर)(झाडूनी)
pas de traduction en français
maherA married woman’s parental home
[2] id = 105231
खवले मंजुळा - Khawale Manjula
Village थापेवाडी - Thapewadi
माझ्या चुड्याच बाई सोन आस्मानी तारा तुट
मला उन नाही कुठ
mājhyā cuḍyāca bāī sōna āsmānī tārā tuṭa
malā una nāhī kuṭha
My husband is like gold, it’s like a falling meteor
I lack nothing
▷  My (चुड्याच) woman gold (आस्मानी) wires (तुट)
▷ (मला)(उन) not (कुठ)
pas de traduction en français
[3] id = 107325
भाबड जना - Bhabad Jana
Village कर्हे - Karhe
बारा वर्ष झाली लेकी तुला लाड देता
डोळ्याला येत पाणी पाय जावायच धुता
bārā varṣa jhālī lēkī tulā lāḍa dētā
ḍōḷyālā yēta pāṇī pāya jāvāyaca dhutā
It’s twelve years, I have pampered you
Tears come to my eyes while washing son-in-law’s feet
▷ (बारा)(वर्ष) has_come (लेकी) to_you (लाड)(देता)
▷ (डोळ्याला)(येत) water, (पाय)(जावायच)(धुता)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Daughter takes a full cart of things from mother’s house