Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 98203
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #98203 by Rajguru Hira

Village: कुंभारी - Kumbhari


B:IV-4.6aii (B04-04-06a02) - God Śaṅkar / Girijā Parvati / Girijā / Girijā as Bhill woman

[27] id = 98203
राजगुरु हिराबाई - Rajguru Hira
विश्वमित्राने कपे केले जाऊन गिरी कंधरी
भिल्लीणीची गाठ पडता तप भंगले तरी
viśvamitrānē kapē kēlē jāūna girī kandharī
bhillīṇīcī gāṭha paḍatā tapa bhaṅgalē tarī
no translation in English
▷ (विश्वमित्राने)(कपे)(केले)(जाऊन)(गिरी)(कंधरी)
▷ (भिल्लीणीची)(गाठ)(पडता)(तप)(भंगले)(तरी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Girijā as Bhill woman