Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 98036
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #98036 by Kamble Gangu

Village: हिरलगे - Hirlage


B:VII-1.2e (B07-01-02e) - Sun and moon / Devotion to sun, an ideal personage / Asking long life for relations (husband, son, daughter)

[172] id = 98036
कांबळे गंगू - Kamble Gangu
सुरव्या उगवीला किरवी देशाचा ह्यो ग राजा
बाळ माझ्याला आवुक मागी पहिला अर्ज देतो माझा
suravyā ugavīlā kiravī dēśācā hyō ga rājā
bāḷa mājhyālā āvuka māgī pahilā arja dētō mājhā
no translation in English
▷ (सुरव्या)(उगवीला)(किरवी)(देशाचा)(ह्यो) * king
▷  Son (माझ्याला)(आवुक)(मागी)(पहिला)(अर्ज)(देतो) my
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Asking long life for relations (husband, son, daughter)