Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9520
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9520 by Shedge Indubai

Village: धामणवळ - DhamanOhol


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[19] id = 9520
शेडगे इंदुबाई - Shedge Indubai
काशी तू वाघजाये मी तर आले तुझ्या मठी
भोई गेलेत भोईर्यात तुझ्या राजाच्या जीवासाठी
kāśī tū vāghajāyē mī tara ālē tujhyā maṭhī
bhōī gēlēta bhōīryāta tujhyā rājācyā jīvāsāṭhī
no translation in English
▷  How you (वाघजाये) I wires here_comes your (मठी)
▷ (भोई)(गेलेत)(भोईर्यात) your (राजाच्या)(जीवासाठी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place