Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9516
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9516 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[15] id = 9516
ढेबे नकु - Dhebe Naku
अशा मेण्याइगच्या दांड्या लवत्या चरचरा
सख्या ताईत बंधु माझ्या दांड्या दुसर्या पैदा करा
aśā mēṇyāigacyā dāṇḍyā lavatyā caracarā
sakhyā tāīta bandhu mājhyā dāṇḍyā dusaryā paidā karā
no translation in English
▷ (अशा)(मेण्याइगच्या)(दांड्या)(लवत्या)(चरचरा)
▷ (सख्या)(ताईत) brother my (दांड्या)(दुसर्या)(पैदा) doing
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place