Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9515
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9515 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[14] id = 9515
ढेबे नकु - Dhebe Naku
काशी वाघजा बया माझी उन्हाणी झाली लाल
ताईत माझ्या बाळा जरी रुमाल वार घाल
kāśī vāghajā bayā mājhī unhāṇī jhālī lāla
tāīta mājhyā bāḷā jarī rumāla vāra ghāla
no translation in English
▷  How (वाघजा)(बया) my (उन्हाणी) has_come (लाल)
▷ (ताईत) my child (जरी)(रुमाल)(वार)(घाल)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place