Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9514
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9514 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[13] id = 9514
ढेबे नकु - Dhebe Naku
काशी बयाला वारा घाला रेशमाच्या कुच्यायानी
सांगते बाई तुला वनगायीच्या केसायानी
kāśī bayālā vārā ghālā rēśamācyā kucyāyānī
sāṅgatē bāī tulā vanagāyīcyā kēsāyānī
no translation in English
▷  How (बयाला)(वारा)(घाला)(रेशमाच्या)(कुच्यायानी)
▷  I_tell woman to_you (वनगायीच्या)(केसायानी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place