Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 9512
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #9512 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


B:V-1.1 (B05-01-01) - Village deities / Wāghjāī / Bringing her to her place

[11] id = 9512
ढेबे नकु - Dhebe Naku
काशी माझ्या वाघजयेच गाव कर्हाड तिच ठाण
आल बंधुजी राया माझ वाई देशाला पाव्हण
kāśī mājhyā vāghajayēca gāva karhāḍa tica ṭhāṇa
āla bandhujī rāyā mājha vāī dēśālā pāvhaṇa
no translation in English
▷  How my (वाघजयेच)(गाव)(कर्हाड)(तिच)(ठाण)
▷  Here_comes (बंधुजी)(राया) my (वाई)(देशाला)(पाव्हण)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bringing her to her place