Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 92929
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #92929 by Desai Laxmi

Village: खैरी निमगाव - Khiri Nimgaon


A:I-1.6ji (A01-01-06j01) - Sītā / Rāvaṇ / in search of Sītā / Who went searching

[45] id = 92929
देसाई लक्ष्मी - Desai Laxmi
राम लक्ष्मण मारुती फुईचे भाऊ
सीताबाईचा शोध आपण लंकेमधे लाऊ
rāma lakṣmaṇa mārutī phuīcē bhāū
sītābāīcā śōdha āpaṇa laṅkēmadhē lāū
no translation in English
▷  Ram Laksman (मारुती)(फुईचे) brother
▷ (सीताबाईचा)(शोध)(आपण)(लंकेमधे)(लाऊ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Who went searching