Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 84503
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #84503 by Randhe Manda Ashok

Village: श्रीरामपूर - Shrirampur


B:VII-2.2b (B07-02-02b) - Basil / Basil and gods, ascetics / Viṭṭhal

[196] id = 84503
रंधे मंदा अशोक - Randhe Manda Ashok
माझ्या अंगणात तुळस्याबाई तुझा वाफा
तुझ्या मंजुळाच्या पांडुरंग करी खायापा (खापा)
mājhyā aṅgaṇāta tuḷasyābāī tujhā vāphā
tujhyā mañjuḷācyā pāṇḍuraṅga karī khāyāpā (khāpā)
no translation in English
▷  My (अंगणात)(तुळस्याबाई) your (वाफा)
▷  Your (मंजुळाच्या)(पांडुरंग)(करी)(खायापा) ( (खापा) )
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Viṭṭhal