Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 8128
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #8128 by More Matha

Village: आंबेगाव - Ambegaon


B:III-1.11f (B03-01-11f) - Rām cycle / Śrāvaṇ / Getting hurt by Daśarath’s arrow

[3] id = 8128
मोरे मथा - More Matha
झारीचा झाला बुडबुडा दशरथ जागा झाला
उठूनी घाई घाई बाण जोडीला धनुष्याला
jhārīcā jhālā buḍabuḍā daśaratha jāgā jhālā
uṭhūnī ghāī ghāī bāṇa jōḍīlā dhanuṣyālā
no translation in English
▷ (झारीचा)(झाला)(बुडबुडा)(दशरथ)(जागा)(झाला)
▷ (उठूनी)(घाई)(घाई)(बाण)(जोडीला)(धनुष्याला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Getting hurt by Daśarath’s arrow