Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 77385
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #77385 by Sable Sundra Sadashiv

Village: नागज - Nagaj


B:V-89 (B05-89) - Village deities / Lākhābāī / Lākhābāī

[74] id = 77385
साबळे सुंद्राबाई सदाशीव - Sable Sundra Sadashiv
लाखुबाई दरवाजात काय पोतराजाची दाटी
नैनता माझा राघु रेडा पडाया जागा लोटी हाती भंडार्याची वाटी
lākhubāī daravājāta kāya pōtarājācī dāṭī
nainatā mājhā rāghu rēḍā paḍāyā jāgā lōṭī hātī bhaṇḍāryācī vāṭī
no translation in English
▷ (लाखुबाई)(दरवाजात) why (पोतराजाची)(दाटी)
▷ (नैनता) my (राघु)(रेडा)(पडाया)(जागा)(लोटी)(हाती)(भंडार्याची)(वाटी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Lākhābāī