Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 75692
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #75692 by Yadav Shanta

Village: शिरसगाव - Shirasgaon


A:II-5.3ni (A02-05-03n01) - Labour / Grinding / Daughter remembers mother’s affection / Memories of mother’s fondling behavior

[31] id = 75692
यादव शांता संपत - Yadav Shanta
किती मी गाऊ माऊलीच्या त्या प्रेमाला
कोण प्रदक्षणा घाली आकाशीच्या त्या सीमेला
kitī mī gāū māūlīcyā tyā prēmālā
kōṇa pradakṣaṇā ghālī ākāśīcyā tyā sīmēlā
no translation in English
▷ (किती) I (गाऊ)(माऊलीच्या)(त्या)(प्रेमाला)
▷  Who (प्रदक्षणा)(घाली)(आकाशीच्या)(त्या)(सीमेला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Memories of mother’s fondling behavior