Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 61850
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #61850 by Deshmukh Hira

Village: कारंडेवस्ती - Karandevasti


B:IV-4.6aii (B04-04-06a02) - God Śaṅkar / Girijā Parvati / Girijā / Girijā as Bhill woman

[22] id = 61850
देशमुख हिरा - Deshmukh Hira
शिखर शिंगणापुर दुणी गावाच्या मधी तळ
गीरजा संभूला दिली वळ
śikhara śiṅgaṇāpura duṇī gāvācyā madhī taḷa
gīrajā sambhūlā dilī vaḷa
no translation in English
▷ (शिखर)(शिंगणापुर)(दुणी)(गावाच्या)(मधी)(तळ)
▷ (गीरजा)(संभूला)(दिली)(वळ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Girijā as Bhill woman