Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 61096
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #61096 by Kale Hausa

Village: रेटवडी - Retwadi


B:IV-4.6aii (B04-04-06a02) - God Śaṅkar / Girijā Parvati / Girijā / Girijā as Bhill woman

[20] id = 61096
काळे हौसा किसन - Kale Hausa
महादेव बोल उभी उभी तु भिलारणी
दंडा मधी येला गिरजा माझ्या गिरजाचा थाट
mahādēva bōla ubhī ubhī tu bhilāraṇī
daṇḍā madhī yēlā girajā mājhyā girajācā thāṭa
no translation in English
▷ (महादेव) says standing standing you (भिलारणी)
▷ (दंडा)(मधी)(येला)(गिरजा) my (गिरजाचा)(थाट)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Girijā as Bhill woman