Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 57850
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #57850 by Nagare Phula

Village: शिराळा - Shirala


B:IV-2.2 (B04-02-02) - Mārutī cycle / Place on the village boundary

[80] id = 57850
नगरे फुला - Nagare Phula
गावा ग मंदी देव देव मारुती किती झट
गावाबाहेर त्याचा मठ
gāvā ga mandī dēva dēva mārutī kitī jhaṭa
gāvābāhēra tyācā maṭha
no translation in English
▷ (गावा) * (मंदी)(देव)(देव)(मारुती)(किती)(झट)
▷ (गावाबाहेर)(त्याचा)(मठ)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Place on the village boundary