Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 57479
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #57479 by Waikar Nanda

Village: वडगाव - Vadgaon


B:VI-3.6eiv (B06-03-06e04) - Āḷaṅdī and Dehu / Tukārām / Vaikunṭh - heaven -, Tukā and Jijā / Refuses to go with him

[19] id = 57479
वाईकर नंदा - Waikar Nanda
तुका जातो वैकुंठाला सभा निघाली दुहेयरी
येडी जिजाबाई नाही निघाली बाहेरी
tukā jātō vaikuṇṭhālā sabhā nighālī duhēyarī
yēḍī jijābāī nāhī nighālī bāhērī
Tuka is going to Vaikunth*, people have all come out
The mad Jijabai, she did not even come out
▷ (तुका) goes (वैकुंठाला)(सभा)(निघाली)(दुहेयरी)
▷ (येडी)(जिजाबाई) not (निघाली)(बाहेरी)
pas de traduction en français
VaikunthParadise of Vishnu

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Refuses to go with him