Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 56085
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #56085 by Nagare Phula

Village: शिराळा - Shirala


A:I-1.15g (A01-01-15g) - Sītā / Sītā, Jambu and Mārutī / Māruti attending Rām, Sītā and Lakṣmaṇ

[71] id = 56085
नगरे फुला - Nagare Phula
रंगामधी रंग शेंदुर भडकला
मारुती देव माझा शिष्य रामाला आवडला
raṅgāmadhī raṅga śēndura bhaḍakalā
mārutī dēva mājhā śiṣya rāmālā āvaḍalā
no translation in English
▷ (रंगामधी)(रंग)(शेंदुर)(भडकला)
▷ (मारुती)(देव) my (शिष्य) Ram (आवडला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Māruti attending Rām, Sītā and Lakṣmaṇ