Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 52674
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #52674 by Sutar Sushila

Village: येडशी - Yedshi


B:VII-9.1c (B07-09-01c) - Religious institutions / Guru / Palanquin

[2] id = 52674
सुतार सुशीला - Sutar Sushila
गुरुमहाराजाची दिंडी आली की हो माझ्या आळी
देवा माझे विठ्ठल माझे मृदूंग बोट चाळी
gurumahārājācī diṇḍī ālī kī hō mājhyā āḷī
dēvā mājhē viṭhṭhala mājhē mṛdūṅga bōṭa cāḷī
no translation in English
▷ (गुरुमहाराजाची)(दिंडी) has_come (की)(हो) my has_come
▷ (देवा)(माझे) Vitthal (माझे)(मृदूंग)(बोट)(चाळी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Palanquin