Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 47093
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #47093 by Rahit Lilabai Raghunath

Village: गोंडेगाव - Gondegaon


B:VII-9.6 (B07-09-06) - Religious institutions / Guru / Janārdanbābā

[7] id = 47093
राहित लिलाबाई रघुनाथ - Rahit Lilabai Raghunath
साधुमधील साधु हिंडतात बाजारी
सदगुरु जर्नाधन स्वामीचा फोटो देवाशेजारी
sādhumadhīla sādhu hiṇḍatāta bājārī
sadaguru jarnādhana svāmīcā phōṭō dēvāśējārī
no translation in English
▷ (साधुमधील)(साधु)(हिंडतात)(बाजारी)
▷ (सदगुरु)(जर्नाधन)(स्वामीचा)(फोटो)(देवाशेजारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Janārdanbābā