Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 45263
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #45263 by Pawar Suman

Village: वरणे - Varne


B:V-42 (B05-42) - Village deities / Jyotībā / Jyotībā

[19] id = 45263
पवार सुमन - Pawar Suman
आठ दिसाच्या आईतवारी नाही उंबरा सारविला
देव का ज्योतीबाने घोडा माघारी फिरवीला
āṭha disācyā āītavārī nāhī umbarā sāravilā
dēva kā jyōtībānē ghōḍā māghārī phiravīlā
no translation in English
▷  Eight (दिसाच्या)(आईतवारी) not (उंबरा)(सारविला)
▷ (देव)(का)(ज्योतीबाने)(घोडा)(माघारी)(फिरवीला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Jyotībā