Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 40159
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #40159 by Bodhak Keshar

Village: हरेगाव - Haregaon


H:XXI-5.7b (H21-05-07b) - Ambedkar / Bhīm’s name spells happiness / Bhīm’s name in the heart

[10] id = 40159
बोधक केशर - Bodhak Keshar
भिम भिम करिते भिम माझ्या हृद्यात
सांगते भिमा नको जाऊ हृद्याच्या आड
bhima bhima karitē bhima mājhyā hṛadyāta
sāṅgatē bhimā nakō jāū hṛadyācyā āḍa
I say Bhim*! Bhim*!, Bhim* is in my heart
I tell you, Bhim*, don’t disappear from my heart
▷  Bhim Bhim I_prepare Bhim my (हृद्यात)
▷  I_tell Bhim not (जाऊ)(हृद्याच्या)(आड)
Je fais “Bhīm! Bhīm!” Bhīm est dans mon cœur
Je t’en supplie, Bhīm! ne disparais pas derrière mon cœur
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Bhīm’s name in the heart