Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 39733
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #39733 by Randhe Prayaga

Village: खंडाळा - Khandala


B:III-1.5i (B03-01-05i) - Rām cycle / Rām’s name invoked / Effects

[23] id = 39733
रंधे प्रयागा - Randhe Prayaga
रामाचं नाव घेईन घडोघडी
कागदाची वाणी देई खडोखडी
rāmācaṁ nāva ghēīna ghaḍōghaḍī
kāgadācī vāṇī dēī khaḍōkhaḍī
no translation in English
▷ (रामाचं)(नाव)(घेईन)(घडोघडी)
▷ (कागदाची)(वाणी)(देई)(खडोखडी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Effects