Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 3914
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #3914 by More Matha

Village: आंबेगाव - Ambegaon


A:II-2.14i (A02-02-14i) - Woman’s social identity / Sterility / Destiny:helplessness

[6] id = 3914
मोरे मथा - More Matha
नको नारी म्हणू बाईला वांझ वांझ
देवाजीच देण नाही कुणाचा विलाज
nakō nārī mhaṇū bāīlā vāñjha vāñjha
dēvājīca dēṇa nāhī kuṇācā vilāja
Woman, don’t call her a barren woman
It’s God’s wish, no one can do anything
▷  Not (नारी) say (बाईला)(वांझ)(वांझ)
▷ (देवाजीच)(देण) not (कुणाचा)(विलाज)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Destiny:helplessness