Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 38456
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #38456 by More Kamal Chintamani

Village: गुंधा - Gundha


A:II-5.3pvi (A02-05-03p06) - Labour / Grinding / Mother’s relation to son / Mother’s concern for her son

[6] id = 38456
मोरे कमल - More Kamal Chintamani
वाटं ती पाहू पाहू डोळे माझे लालबंदी
माझ्या हरणीच्या बाळा का म्हणूनी लाविले इतकिंदी
vāṭaṁ tī pāhū pāhū ḍōḷē mājhē lālabandī
mājhyā haraṇīcyā bāḷā kā mhaṇūnī lāvilē itakindī
no translation in English
▷ (वाटं)(ती)(पाहू)(पाहू)(डोळे)(माझे)(लालबंदी)
▷  My (हरणीच्या) child (का)(म्हणूनी)(लाविले)(इतकिंदी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Mother’s concern for her son