Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 38308
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #38308 by Nivekar Tai

Village: निवे - Nive


B:VI-4.12b (B06-04-12b) - Jejuri cycle / Maludev, Dhangar and Bāṇāī / Theft in the Dhangar colony

[45] id = 38308
निवेकर ताई - Nivekar Tai
UVS-35-23 start 00:14 ➡ listen to section
धनगर वाड्यावर चोरी झाली नाही नेल भांडकुड
अशी देवानी नेली बाणू नेलीया उभ्या दांड
dhanagara vāḍyāvara cōrī jhālī nāhī nēla bhāṇḍakuḍa
aśī dēvānī nēlī bāṇū nēlīyā ubhyā dāṇḍa
There was a dacoity, no pots or pans were stolen
God Maluji carried Banu away from the village in the midst of them all
▷ (धनगर)(वाड्यावर)(चोरी) has_come not (नेल)(भांडकुड)
▷ (अशी)(देवानी)(नेली)(बाणू)(नेलीया)(उभ्या)(दांड)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Theft in the Dhangar colony