Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 34528
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #34528 by Jori Subhadra

Village: भादस - Bhadas


B:IV-4.6aii (B04-04-06a02) - God Śaṅkar / Girijā Parvati / Girijā / Girijā as Bhill woman

[1] id = 34528
जोरी सुभद्रा - Jori Subhadra
संभूदेव बोल का तु भिलणी दारी दारी
हातामधी झारी माझी गिरजा तुझ्या सारी
sambhūdēva bōla kā tu bhilaṇī dārī dārī
hātāmadhī jhārī mājhī girajā tujhyā sārī
no translation in English
▷ (संभूदेव) says (का) you (भिलणी)(दारी)(दारी)
▷ (हातामधी)(झारी) my (गिरजा) your (सारी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Girijā as Bhill woman