Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 33583
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #33583 by Gaykwad Shaku

Village: होतले - Hotale


H:XXI-5.2k (H21-05-02k) - Ambedkar / Ramābāī, the first wife / Ramā’s satva

[2] id = 33583
गायकवाड शाकू - Gaykwad Shaku
पाचवी माझी ओवी भीमा पाहून गायली
सत्वाची रमाबाई दारी तुळस लावीली
pācavī mājhī ōvī bhīmā pāhūna gāyalī
satvācī ramābāī dārī tuḷasa lāvīlī
Seeing Bhim*, I sang my fifth song
Virtuous Ramabai, she has planted holy basil at the door
▷ (पाचवी) my verse Bhim (पाहून)(गायली)
▷ (सत्वाची) Ramabai (दारी)(तुळस)(लावीली)
J'ai chanté mon cinquième chant en voyant Bhīm
Satvi Ramābāī, j'ai planté un basilic à la porte.
BhimA name given to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Ramā’s satva