Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 25397
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Performers: performer.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #25397 by Dabhade Shewanta

Village: आंदेसे - Andeshe


E:XIII-3.2b (E13-03-02b) - Mother-daughter, mutual expectations / Daughter expects moral support / Wish to go and meet mother

[29] id = 25397
दाभाडे शेवंता - Dabhade Shewanta
शेजीच्या गावा जाया मन माझ व्हईना राजी
माझ्या बाईच्या गावा जाया पायाची करते तेजी
śējīcyā gāvā jāyā mana mājha vhīnā rājī
mājhyā bāīcyā gāvā jāyā pāyācī karatē tējī
no translation in English
▷ (शेजीच्या)(गावा)(जाया)(मन) my (व्हईना)(राजी)
▷  My (बाईच्या)(गावा)(जाया)(पायाची)(करते)(तेजी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Wish to go and meet mother