Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 21023
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #21023 by Loyre Hausa

Village: हडशी - Hadshi


A:I-1.22a (A01-01-22a) - Sītā / Sharing her lot / Sītā sends her exile to all women on earth

[20] id = 21023
लोयरे हौसा - Loyre Hausa
सीताला सासुरवास सासु करीती केसोकेशी
सयांना वानवळा यांनी दिलायी देशोदेशी
sītālā sāsuravāsa sāsu karītī kēsōkēśī
sayānnā vānavaḷā yānnī dilāyī dēśōdēśī
no translation in English
▷  Sita (सासुरवास)(सासु) asks_for (केसोकेशी)
▷ (सयांना)(वानवळा)(यांनी)(दिलायी)(देशोदेशी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Sītā sends her exile to all women on earth