Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 17680
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #17680 by Dabhade Anu

Village: माजगाव - Majgaon


C:VIII-1.1b (C08-01-01b) - Mother / Throes of child birth / Where then was your wife

[7] id = 17680
दाभाडे अनु - Dabhade Anu
आई वरुनी शिव्या नको देऊस गिनवंता
आधी येईल माझी माता मग येईल तुझी सीता
āī varunī śivyā nakō dēūsa ginavantā
ādhī yēīla mājhī mātā maga yēīla tujhī sītā
no translation in English
▷ (आई)(वरुनी)(शिव्या) not (देऊस)(गिनवंता)
▷  Before (येईल) my (माता)(मग)(येईल)(तुझी) Sita
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Where then was your wife