Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1668
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1668 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


A:I-1.20j (A01-01-20j) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Rām and Sītā live together in Ayodhya

[19] id = 1668
ढेबे नकु - Dhebe Naku
सीताला सोडूयीनी बाळ खेळायाला जाईनात
सीता का माताईची भिती त्यानच्या मनायात
sītālā sōḍūyīnī bāḷa khēḷāyālā jāīnāta
sītā kā mātāīcī bhitī tyānacyā manāyāta
no translation in English
▷  Sita (सोडूयीनी) son (खेळायाला)(जाईनात)
▷  Sita (का)(माताईची)(भिती)(त्यानच्या)(मनायात)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rām and Sītā live together in Ayodhya