Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1665
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1665 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


A:I-1.20j (A01-01-20j) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Rām and Sītā live together in Ayodhya

[16] id = 1665
ढेबे नकु - Dhebe Naku
लहु अंकुश दोघ बाळ तिच्या कडला बसईल
बाळा कडला बसू नको जाव अंगणी खेळाईला
lahu aṅkuśa dōgha bāḷa ticyā kaḍalā basaīla
bāḷā kaḍalā basū nakō jāva aṅgaṇī khēḷāīlā
no translation in English
▷ (लहु)(अंकुश)(दोघ) son (तिच्या)(कडला)(बसईल)
▷  Child (कडला)(बसू) not (जाव)(अंगणी)(खेळाईला)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rām and Sītā live together in Ayodhya