Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1662
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1662 by Balawade Hausa

Village: चांदर - Chandar


A:I-1.20j (A01-01-20j) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Rām and Sītā live together in Ayodhya

[13] id = 1662
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
सीता का बाई बोल रामा तू माझ्या चुड्या
गेले व्हते मी वनवासाला रंगमहालाच्या काढ कड्या
sītā kā bāī bōla rāmā tū mājhyā cuḍyā
gēlē vhatē mī vanavāsālā raṅgamahālācyā kāḍha kaḍyā
no translation in English
▷  Sita (का) woman says Ram you my (चुड्या)
▷  Has_gone (व्हते) I (वनवासाला)(रंगमहालाच्या)(काढ)(कड्या)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rām and Sītā live together in Ayodhya