Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1658
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1658 by Sawant Hira

Village: माणगाव - Mangaon


A:I-1.20j (A01-01-20j) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Rām and Sītā live together in Ayodhya

[9] id = 1658
सावंत हिरा - Sawant Hira
सीताबाई बोल लहु अंकुश माझ्या बाळा
दशरथ सासरा त्यांच्या फोटोला घाल माळा
sītābāī bōla lahu aṅkuśa mājhyā bāḷā
daśaratha sāsarā tyāñcyā phōṭōlā ghāla māḷā
no translation in English
▷  Goddess_Sita says (लहु)(अंकुश) my child
▷ (दशरथ)(सासरा)(त्यांच्या)(फोटोला)(घाल)(माळा)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rām and Sītā live together in Ayodhya