Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1657
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1657 by Balawade Hausa

Village: चांदर - Chandar


A:I-1.20j (A01-01-20j) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Rām and Sītā live together in Ayodhya

[8] id = 1657
बलवडे हौसा - Balawade Hausa
सीताबाई बोल अंकुश बाळा लढा रामाच्या पुण्यानी
रामाच्या राज्यावरी दात उटीते सोन्यानी
sītābāī bōla aṅkuśa bāḷā laḍhā rāmācyā puṇyānī
rāmācyā rājyāvarī dāta uṭītē sōnyānī
no translation in English
▷  Goddess_Sita says (अंकुश) child (लढा) of_Ram (पुण्यानी)
▷  Of_Ram (राज्यावरी)(दात)(उटीते)(सोन्यानी)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Rām and Sītā live together in Ayodhya