Database design: Bernard Bel
https://ccrss.org/database/songs.php?song_id
= 1647
[Login]

Project  ♪♪ सांगते बाई तुला - Sāṅgatē bāī tulā - I tell you woman! ♪♪

Read project statement
With the support of People’s Archive of Rural India (PARI)
Source documents produced by GDS / CCRSS
Devanagari to Diacritic Roman conversions with TechWelkin

Creative Commons
CC license

grindmill.org

  Recordings: recordings.php
 • Locations: villages.php
 • Classification: classification.php
 • Groups: groups.php
 • Glossary: glossary.php
 ⚲ Search: search.php

Grindmill songs of Maharashtra — Song #1647 by Dhebe Naku

Village: साकरी - Sakari


A:I-1.20i (A01-01-20i) - Sītā / Rām brings Sītā, Lav, Aṅkuś home / Kaikayī forced to welcome Sītā, Lav-Aṅkuś

[23] id = 1647
ढेबे नकु - Dhebe Naku
सीताला बोल बाळ बोल चल आपला बघू गावू
राम देवाच्या माताईचा आता सुड घेवू
sītālā bōla bāḷa bōla cala āpalā baghū gāvū
rāma dēvācyā mātāīcā ātā suḍa ghēvū
no translation in English
▷  Sita says son says let_us_go (आपला)(बघू)(गावू)
▷  Ram (देवाच्या)(माताईचा)(आता)(सुड)(घेवू)
pas de traduction en français

Valid CSS! Valid HTML!
Sections of semantic classes:
  1. Kaikayī forced to welcome Sītā, Lav-Aṅkuś